Bobbi Martin-Man was made to love woman-Green Menu E+